ระบบคลังข้อมูลและแบบเก็บข้อมูล Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ระบบจัดเก็บข้อมูลและคลังเก็บข้อมูลเพื่อการบริการจัดการ
(สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด)

(เก็บข้อมุลระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559)

รหัสผู้ใช้: รหัส SMIS
รหัสผ่าน: รหัส SMIS
เพื่อความปลอดภัยผู้รับผิดชอบข้อมูลควรเปลี่ยนรหัสผ่าน
        มีแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลดังนี้
                -  แบบเก็บข้อมูล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ และ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ก็บข้อมุลระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559 ( เข้าระบบ คลิ๊ก!!!)
                - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป เก็บข้อมุลระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559 ( เข้าระบบ คลิ๊ก!!!)
 
 

ระบบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการบริการจัดการ
(สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรโรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถาม)

        มีแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลดังนี้
                - แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ TEPE Online. เก็บข้อมุลระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559 2559 ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก!!
                - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.29 เก็บข้อมุลระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2559 ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก!!
 
 
 
รหัส SMIS สำหรับหรับเข้าระบบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
-